Informace pro studenty

Obhajoby kvalifikačních prací

Propagační video KAZ

7.1.2022: Den otevřených dveří – 15.1.2022 – odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 9:00 – 10:00 a odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 12:30 – 13:30.

29.11.2021: Den otevřených dveří – 3.12.2021 – odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 9:00 – 10:00 a odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 12:30 – 13:30.

8.10.2021: Seznam témat kvalifikačních prací pro akademický rok 2021-2022.

8.9.2021: Pravidla k individuálním studijním plánům.

7.9.2021: Rozvrhy kombinovaného studia pro akademický rok 2021-2022 studijních programů garantovaných KAZ:

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci) – 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník.

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (v kombinaci) – 1. ročník a 2. ročník.

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy – modul UOP (1. ročník a 2. ročník).

Poznámky: skladba předmětů a výukové místnosti se mohou během akademického roku měnit (data konzultačních dnů nikoliv) a také může docházet ke kolizím výuky v rámci dvouoborového studia.

15.2.2021: Národní pedagogický institut – metodicko-didaktické materiály ve výchově ke zdraví.

5.2.2021: Termín zadání kvalifikačních prací za akademický rok 2020-2021 je posunut do 28.2.20212. Za naše pracoviště mají volnou kapacitu Dr. Kurková (2 místa) a Dr. Tománková (4 – 6 míst). Primárně určeno studentům programů VZ a UVZ v maioru, sekundárně studentům programu UOPZŠ.

16.12.2020 a 16.1.2021: DOD online – travel vlog a videoprezenatece naší katedry.

27.11.2020: Noc vědcůJak funguje trenažér simulace nadváhy?

11.2020: Doktorandská konference Genderové perspektivy v humanitních vědách. Podrobnosti najdete zde: https://gender.ff.cuni.cz/doktorandska-konference-2020/, samotný program je zveřejněn zde: https://gender.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/164/2020/10/Program-Genderov%C3%A9-perspektivy-v-humanitn%C3%ADch-v%C4%9Bd%C3%A1ch-1.pdf

22.10.2020: Společné e-mailové adresy studijních programů/oborů garantovaných KAZ v akademickém roce 2020-2021.

7.10.2020: Seznam témat pro absolventské práce v akademickém roce 20/21.

3.2.2020: Výuka Dr. Chráskové nebude z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti v únoru 2020 realizována. Platí pro předměty KAZ/PNNZ@, KAZ/PNAZ@, KAZ/NCCHQ, KAZ/PNST@ a KAZ/BPASQ.

22.10.2019: Externí vyučující KAZ, prosím, kontaktujete pouze prostřednictvím uvedených e-mailových adres v záložce „Pracovníci katedry“ nikoliv na e-mailové adresy zobrazené ve STAGu.

22.10.2019: Přehled témat pro absolventské práce KAZ v akademickém roce 19/20.

22.10.2019: Společné e-mailové adresy studijních programů/oborů garantovaných KAZ v akademickém roce 19/20.

17.4.219: Den zdraví.

12. až 17.2.2019: Výuka outdoorové první pomoci zážitkem pod patronátem organizace ZDrSEM – kurz pro studenty se slevou 10 % (detailní informace).

Společné ročníkové adresy pro akademický rok 2018-2019: obor „výchova ke zdraví“ – 1. r. PS (vkz2018@seznam.cz), 2. r. PS (vz2017@seznam.cz), 3. r. PS (vkzup2016@seznam.cz), 1. r. KS (vkz.upol.2018@gmail.com), 2. r. KS (vzbc2017@gmail.com), 3. r. KS (1r.vkz@seznam.cz); obor „učitelství výchovy“ – 1. r. PS (UVZ18@seznam.cz), 2. r. PS (uvz2017@seznam.cz), 1. r. KS (vkz.upol@gmail.com), 2. r. KS (kaz2017@seznam.cz); obor „UOPZŠ“ – 1. r. PS (uopzs2018@seznam.cz), 2. r. PS (uopzs2017@gmail.com), 1. r. KS (uopzs2018@gmail.com), 2. r. KS (uopzskomb2017@email.cz).

Vážení studenti, při výběru tématu absolventské práce striktně respektujte pravidla stanovená ve Vnitřní normě PdF UP v Olomouci a hromadně neobtěžujte pracovníky KAZ e-mailovou komunikací. Děkuji. Zemánek.

Staň se ambasadorem aplikace Záchranka!

Formulář s žádostí o povolení externího vedoucího absolventské práce.

Harmonogram seminářů na PdF UP – Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Společné e-mailové adresy oborů při KAZ na akademický rok 2017/2018.

Pedagogická stáž v Chorvatsku na českých školách – informace a přihláška.

Témata závěrečných prací pro akademický rok 2017-2018.

7.11.2017: Kulatý stůl „Výchova ke zdraví v edukační praxi.“

2.10.2017: Imatrikulace studentů 1. ročníků.

27.9.2017: Metodický seminář 7a aneb 7 krát o astmatu a alergii.

22.9.2017: Výuka KAZ/BKS1Q přesunuta – viz STAG.

Dne 1.7.2017 se uskutečnila změna na pozici sekretářky KAZ – Kateřinu Valůškovou nahradila Mgr. Jana Kočí (rozená Máčalová).

Podklady pro nová zadání závěrečných (bc.; mgr. diplomových) prací budou schvalovány a podepisovány do 31. 1. 2017.  Vedoucí KAZ lze předkládat pouze ta zadání, která byla předem zkonzultována s vedoucím práce, a která jsou opatřena jak podpisem studenta, tak podpisem vedoucího, v jazykové a grafické úpravě patřičné kvality.  Ve vlastním zájmu konzultujte své budoucí práce a zajišťujte potřebné podpisy v dostatečném časovém předstihu. To platí i v případě externích vedoucích prací. Odevzdat v termínu řádně vyplněný a schválený podklad pro zadání závěrečné práce je jednou z povinností studenta. Neúplně či nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez příslušných podpisů, stejně tak žádosti předkládané po uvedeném datu, nebudou standardně vyřizovány. Děkuji za pochopení. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., vedoucí KAZ.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se dne 25.11.2016 konal Den otevřených dveří. Na zájemce o studium na Katedře antropologie a zdravovědy čekaly nejen informace o oborech studia, ale také praktické ukázky vedené pedagogy a studenty této katedry. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace v rámci první pomoci, simulaci těhotenství a stáří, sestavit potravinovou pyramidu a nebo zažít antropometrii na vlastní kůži v rámci analýzy tělesného složení. Pokud jste se nestihli zúčastnit se v tomto termínu, budeme se na Vás těšit při dalším Dnu otevřených dveří, který se bude konat dne 21. ledna 2017. Účastníci mohou nahlédnout do fotogalerie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy se ve dnech 25.9. až 27.10.2016 zúčastnili zahraničního studijního pobytu v Polsku, konkrétně na Pedagogickém institutu Jagellonské univerzity v Krakově. Studijní pobyt byl realizován v rámci internacionalizačního projektu Katedry antropologie a zdravovědy, na jehož uskutečnění se pod vedením doc. Ciché podíleli přímo v Krakově i pracovníci katedry. Nahlédněte do fotodokumentace (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Společné e-mailové adresy studijních oborů garantovaných KAZ.

Výuka předmětů KAZ – BPFVY, BPFYV, BPREZ a MRZQ z důvodu nemoci Mgr. Marciánové až do odvolání odpadá. Tato výuka bude nahrazena.

Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové) pro akademický rok 2016-2017.

Převedené závěrečné kvalifikační práce po PhDr. et Mgr. Jitce Tomanové, Ph.D.

Pravidla Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o absolventské práci a způsob jejich zveřejnění naleznete v Novele 2016 Metodického pokynu děkana Pedagogické fakulty UP 1M/2016.

Informace pro neabsolventské ročníky – Splnění studijních povinností za akademický rok 2015-2016.

Informace pro absolventské ročníky – Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu podzim 2016.

Informace pro absolventské ročníky – Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu duben – červen 2016.

Harmonogram studijních povinností pro jarní termín SZZ v roce 2016 – základní informace.

Od 15.2.2016 jsou úřední hodiny pro potřeby studentů na sekretariátu KAZ stanoveny ve dnech po + st + pá od 8 do 10 hodin.

Děkanské volno ve dnech 21. – 23.12.2015.

Den otevřených dveří PdF UP v Olomouci se uskuteční dne 20.11.2015. KAZ garantuje obory Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví v kombinaci a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Inovované otázky okruhu Sociální práce s didaktikou sociální práce ke SZZ oboru USZP SVOŠ pro akademický rok 2015-2016 naleznete na stránkách oboru.

4. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví.

Přehled absolventských prací pro akademický rok 2015 – 2016.

Seznam stávajících absolventských prací po již ukončených akademických pracovních naleznete zde. Studenti jsou povinni kontaktovat nového vedoucího práce.

Konkrétní informace k vedení bakalářských a diplomových prací, jak studentů, kteří již jsou v absolventských ročnících, tak studentů, kteří si svá témata teprve budou vybírat, se na nástěnce sekretariátu KAZ a na webu katedry – z vážných organizačních a provozních důvodů – objeví v průběhu týdne od 19. do 23. 10. 2015. Za pochopení děkuje doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., vedoucí katedry.

Rozvrhové záležitosti, včetně STAG-ových záležitostí, na KAZ aktuálně řeší tajemnice katedry – dr. Preissová Krejčí. Studenti jsou povinni řešit případné problémy se zápisy předmětů, rozvrhy apod. v dostatečném časovém předstihu. V případě, že žádají o pomoc ve studijních záležitostech, musí v mailu uvádět všechny důležité údaje, tj., kromě popisu problému, event. i přesný název a zkratku daného předmětu, v každém případě své jméno a příjmení, dále také úplný název studijního oboru, ročník a formu studia. Jinak nelze jejich žádost včas a efektivně řešit. Tato identifikace studenta je nezbytně nutná i v případě, že oslovují mailem či telefonicky jakéhokoli vyučujícího katedry, bez ohledu na projednávanou záležitost. Za pochopení děkuje doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., vedoucí katedry.

Přehled společných e-mailových adres studentů garantovaných KAZ, akademický rok 2015-2016.

Přehled metodiků pedagogických praxí

Harmonogram SZZ – jarní termín 2015

Doporučení a pravidla komunikace pro studenty s pedagogy

Kritéria pro uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek

Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. července 2011

Doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací a jejich inovace s platností od 1.5.2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2014 – 2015

Pravidla poskytnutí prezenční výpůjčky diplomových a bakalářských prací

Pravidla poskytnutí o výpůjčce majetku (smlouva o výpůjčce majetku)

Průvodce předmětem Sociální politika

Program Erasmus