Kombinované studium

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Základní informace o studijním oboru

Studijní plán a charakteristika studijních předmětů jsou ve studijním prostředí STAG

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

c) Okruh disciplín psycho-sociálních

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné (magisterské) zkoušky v oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol předložit seznam reálně prostudované literatury, event. dalších zdrojů. Pro každý ze tří okruhů: „Okruh disciplíny didaktiky Výchovy ke zdraví, Okruh disciplín životního stylu a zdravovědných a Okruh disciplín psycho-sociálních“ je vytvořen samostatný číslovaný seznam dle citační normy ISO 690 opatřený jménem a příjmením studenta, oborovou kombinací, formou studia a datem vyhotovení + datem termínu SZZ. Seznam student odevzdá tajemnici komise před zahájením přípravy na SZZ.

Studenti v rámci SZZ v dílčí části „Okruh disciplín didaktiky Výchovy ke zdraví“ předloží portfolio ze Souvislé pedagogické praxe 1 a 2 včetně jedné vybrané „vzorové“ přípravy (za Výchovu ke zdraví).

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde).