Informace o projektu

Partneři projektu

Obsah projektu

Záměrem projektu je inovovat a modernizovat bakalářský studijní obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu Specializace v pedagogice v kombinované formě studia na PdF UP v Olomouci. Předkladatelé tak reagují na požadavky vyplývající ze záměrů vzděl. politiky a probíhající kurikulární reformy. Cílem projektu je vypracování studijních opor a příprava e-learningového studia zaměřeného na antropologické, psychologické a sociální aspekty zdraví, na primární prevenci před rizikovými faktory ovlivňujícími zdraví a didaktiku výchovy ke zdraví. Smyslem klíčových aktivit projektu je zvýšit kvalifikovanost a úroveň pedagogických kompetencí studentů VŠ ve výše uvedeném oboru. Zaměříme se na osvojení efektivních aktivizačních metod v pedagogickém procesu. V rámci zavádění inovačních přístupů bude navázána spolupráce s institucemi v ČR a budou uspořádány konference a semináře. V projektu tvoří cílovou skupinu 90 studentů VŠ  z celé České republiky vyjma Prahy.

Charakteristika realizačního týmu

Realizační tým předkládaného projektu zahrnuje odborníky, kteří mají dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou studentů, která je totožná s plánovanou cílovou skupinou. Pracovníci jsou kmenovými pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která poskytuje vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol (mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení). Ambicí realizačního týmu je předávat nové poznatky a tvořivě je rozvíjet u cílové skupiny v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů „High Health“. Pracovníci realizačního týmu dlouhodobě uskutečňují a zajišťují výuku v oblasti výchovy ke zdraví, zdravého životního stylu, výživy, hygieny, somatologie, antropologie, propedeutiky výchovy ke zdraví, psychologie zdraví, výchovy k partnerství, manželství, a rodičovství, reprodukční zdraví, prevence závislostí u dětí a dospívajících, zdravotní tělesné výchovy, psychologie krizových situací apod. v celé řadě studijních oborů prezenčního, kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Cíl a dílčí cíle projektu

Cílem projektu je inovovat a modernizovat výuku ve studijním oboru Výchova ke zdraví ve studijním programu Specializace v pedagogice na PdF UP. Vytvoření logistických podmínek pro navyšování počtu studentů v kombinované formě studia. Rozšíření poznatků, osvojení si aktivizačních metod a zvýšení kvalifikace studentů VŠ v bakalářském studijním oboru Výchovy ke zdraví se zaměřením na vzdělávání vycházejících z obsahu plánovaných klíčových aktivit (dále KA). Cílová skupina bude dostatečně teoreticky a prakticky připravena předávat nové poznatky s využitím moderních metod o zdravém způsobu života žákům a přispějí tak ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu pozitivnímu přístupu ke zdraví a pomohou minimalizovat rizikové faktory životního stylu u dětí.

Dílčí cíle:

1. Vytvoření a zlepšení podmínek pro logistiku kombinované formy studia plánovaného projektu.

2. Prohloubení vědomostí a praktických dovedností v oblasti antropologie, somatologie, výživy a reprodukčního zdraví s důrazem na specifika ontogeneze.

3. Osvojení poznatků o hodnotě lidského zdraví a o vlivech které určují lidské zdraví.

4. Prohloubení znalosti v problematice sociálního zdraví a rodinné politiky.

5. Prohloubení vědomosti pedagogů v oblasti psychologických determinantů zdraví, psychosomatických vztahů

a vztahů ve školním kolektivu.

6. Realizace seminářů a konferencí.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Jedním ze stále naléhavějších trendů vývoje společnosti v 21. století je zhoršující se stav zdraví lidí – od nejmladších po nejstarší – na celém světě. Na jeho zdolání se postupně vytváří zcela nová strategie v podobě celoživotní podpory zdraví, jejíž složkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví. Životní styl a chování, které draví podporují, je třeba vytvářet již ve školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a učitelé. Klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví je škola, kterou prochází prakticky celá populace žijící v dané zemi. V této oblasti mají nezastup. úlohu PdF, které připravují budoucí učitele, kteří by měli být dostatečně teoreticky a prakticky připraveni předávat nové poznatky o zdravém způsobu života. Výchova ke zdraví je součástí zdravotní politiky státu, jejíž naplňování je úkolem všech resortů včetně MŠMT, které z těchto cílů vychází i při sestavování učebních osnov. Při realizaci těchto úkolů stát vychází ze strategie WHO Zdraví 21. Tato strategie se snaží dosáhnout podstatného zlepšení zdravotního stavu evropské populace včetně obyvatel ČR. Kvalifikovaných učitelů Výchovy ke zdraví na ZŠ je v současné době nedostatek. Další problém, který je již dlouhodobý, nastává u současných absolventů Učitelství rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ, kteří mají na některých ZŠ problém s uplatněním této odborné kvalifikace v souvislosti se zavedením RVP a ŠVP v roce 2007, kde je Výchova ke zdraví společně s Tělesnou výchovou zařazena do vzděl. rámce Člověk a zdraví. Podle této nové koncepce se postupně odstupuje od předmětu Rodinná výchova, který je nahrazen předmětem Výchova ke zdraví na ZŠ. Z těchto důvodů ředitelé ZŠ požadují kvalifikované učitele s aprobací Výchova ke zdraví a mají zájem podpořit vzdělávání učitelů v tomto oboru.

Přínos pro cílovou skupinu

Hlavní přínos pro cílovou skupinu v bakalářském kombinovaném studiu vychází z plánovaných klíčových aktivit:

- Vytvoření podmínek pro navýšení počtu studentů v kombinované formě studia v bakalářském studijním oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.

- Realizace projektu bude určena pro zvýšení kvalifikace budoucích učitelů ZŠ.

- Realizace kombinované formy studia umožní studentům minimalizovat absence na svém pracovišti a tím i eliminovat náhrady jejich výuky v době jejich nepřítomnosti na ZŠ.

- Nabídka studijních opor směřuje k prohlubování znalostí v antrop., psych., soc., prevenci a rizikových aspektech zdraví.

- Studenti po úspěšném absolvování studia budou ovládat metody ped. projektování. Studenti budou kompetentní vytvářet školní vzdělávací programy a výukové projekty.

- Realizace projektu umožní demonstrovat praktické využití moder. učebních pomůcek.

- Zvýšení kvalifikace, osvojení si efektivních aktivizačních metod, rozvoj a inovace ped. klíčových kompetencí v oblasti výchovy ke zdraví.

Za hlavní považujeme:

Budou umět hodnotit somatický a výživový stav v průběhu ontogeneze, sestavit jídelníček s ohledem na výživový stav jedince a přenášet nové poznatky v oblastech pohybové aktivity, reprodukčního zdraví a sexuální výchovy.

Budou se umět orientovat v oblasti zdravotní a sociální politiky státu, právních vztazích v rodině, právech dítěte, problematice týrání a zneužívání dětí.

Budou seznámeni s řešením krizových psych. situací např. strategie a taktika zvládání stresu, patolog. závislostí, psych. deprivace dětí, specifické školní poruchy, školní klima a faktory působící na vznik a vývoj šikany, prevence a řešení šikany.

Budou umět působit v prevenci poruch držení těla a poskytovat první pomoc.

Budou umět efektivně působit v prevenci závislostí na alkoholových a nealkoholových drogách a problematice sekt.

Aktivně se zapojí do seminářů a konferencí.