Projekty

Název projektu: program Zdraví 21 (č. 1615/2009)

Společný projekt Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Rok řešení projektu: 2009

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Spoluřešitelka: Mgr. Dana Strnisková


 Název projektu: Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu (č. 22/TH/PR/2009)

Organizace konference s podporou statutárního města Olomouc.

Rok řešení projektu: 2009

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.


Grant: VEGA 1/4496/07: Biorytmy ako významný fenomén v športě. 

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci je zapojena do společného projektu s Katedrou telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica, pro období 2007-2009.

V rámci tohoto projektu Katedra antropologie a zdravovědy uskutečňuje dílčí výzkumný úkol v olomouckém regionu:

Somatický vývoj, motorická výkonnost a  funkční zdatnost dětí a mládeže olomouckého a bansko-bystrického regionu v závislosti na sezónních rytmech

Rok řešení grantu: 2007-2009

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Spoluřešitelé: doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc., MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., Mgr. et PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D., Mgr. Jana Majerová, MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.