Prezenční studium

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto tematických oblastí:

  • Okruhy platné od akademického roku 2020/2021 počínaje řádným termínem SZZ na jaře 2021 – souhrnný dokument
  • Okruhy platné pro studenty, kteří mají osobní číslo ve tvaru D16, D17 a D18:

Okruh disciplíny didaktika výchovy ke zdraví,

Okruh disciplín životního stylu a zdravovědných disciplín,

Okruh disciplín psycho-sociálních.

  • Okruhy pro „dobíhající studium,“ tzn. pro studenty, kteří mají osobní číslo ve tvaru D15, D14, D13 a nižší:

Okruh disciplíny didaktika výchovy ke zdraví,

Okruh disciplín životního stylu a zdravovědných disciplín,

Okruh disciplín psycho-sociálních.

Jednotlivé tematické okruhy zahrnují 20 zkušebních otázek s rozpracovanými podotázkami (celkem tedy 60 zkušebních otázek). Při státní závěrečné zkoušce si student losuje z každého tematického okruhu vždy 1 zkušební otázku, celkem tedy 3 zkušební otázky.

U státní závěrečné zkoušky Výchovy ke zdraví s didaktikou musí student prokázat odborné i didaktické vědomosti a také schopnost analytické rozvahy a globální pohled v rámci celého komplexu dílčích oborových disciplín, kterými prošel v průběhu studia. Důraz je kladen na prokázání vědomostí a dovedností nutných pro výkon učitelské profese Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol.

Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba diplomové práce. Pokud student zpracovával diplomovou práci z problematiky výchovy ke zdraví, obhajuje DP na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Pokud je DP odevzdána na druhém studijním oboru, probíhá obhajoba DP v rámci státní závěrečné zkoušky daného oboru.

Obhajoby kvalifikačních prací

Po vykonání státních závěrečných zkoušek z obou studijních oborů (v rámci dvouoborové studijní kombinace), z Modulu učitelské způsobilosti a obhájení diplomové práce, získává absolvent akademický titul MAGISTR, ve zkratce Mgr., uváděný před jménem.

Studenti v rámci SZZ v dílčí části „Okruh disciplín didaktiky Výchovy ke zdraví“ předloží portfolio ze Souvislé pedagogické praxe 1 a 2 včetně jedné vybrané „vzorové“ přípravy (za Výchovu ke zdraví).

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné (magisterské) zkoušky v oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol předložit seznam reálně prostudované literatury, event. dalších zdrojů. Pro každý ze tří okruhů: „Okruh disciplíny didaktiky Výchovy ke zdraví, Okruh disciplín životního stylu a zdravovědných a Okruh disciplín psycho-sociálních“ je vytvořen samostatný číslovaný seznam dle citační normy ISO 690 opatřený jménem a příjmením studenta, oborovou kombinací, formou studia a datem vyhotovení + datem termínu SZZ. Seznam student odevzdá tajemnici komise před zahájením přípravy na SZZ.

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde).