Prezenční studium

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto tematických oblastí:

  • Okruhy platné od akademického roku 2021/2022 počínaje řádným termínem SZZ na jaře 2022 – souhrnný dokument
  • Okruhy platné pro studenty, kteří mají osobní číslo ve tvaru D16, D17 a D18:

Okruh disciplín biologických a zdravovědných,

Okruh disciplín výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu,

Okruh disciplín psycho-sociálních.

  • Okruhy pro „dobíhající studium,“ tzn. pro studenty, kteří mají osobní číslo ve tvaru D15, D14, D13 a nižší:

Okruh disciplín biologických a zdravovědných,

Okruh disciplín výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu,

Okruh disciplín psycho-sociálních.

Jednotlivé tematické okruhy zahrnují 25 zkušebních otázek s rozpracovanými subotázkami (celkem tedy 75 zkušebních otázek).

Při bakalářské zkoušce si student losuje z každého tematického okruhu vždy 1 zkušební otázku, celkem tedy 3 zkušební otázky.

U státní závěrečné zkoušky Výchova ke zdraví musí student prokázat odborné vědomosti a také schopnost analytické rozvahy a globální pohled v rámci celého komplexu dílčích oborových disciplín, kterými prošel v průběhu studia.

Součástí bakalářské zkoušky je také obhajoba bakalářské práce. Pokud student zpracovával bakalářskou práci z problematiky výchovy ke zdraví, obhajuje BP na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Pokud je BP odevzdána na druhém studijním oboru, probíhá obhajoba BP v rámci bakalářské zkoušky daného oboru.

Obhajoby kvalifikačních prací

Po vykonání bakalářských zkoušek z obou studijních oborů (v rámci dvouoborové studijní kombinace) a obhájení bakalářské práce, získává absolvent akademický titul BAKALÁŘ, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné (bakalářské) zkoušky v oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání předložit seznam reálně prostudované literatury, event. dalších zdrojů. Pro každý ze tří okruhů: „Okruh disciplín výchovy ke zdraví, Okruh biologických a zdravovědných disciplín a Okruh psychosociálních disciplín“ je vytvořen samostatný číslovaný seznam dle citační normy ISO 690 opatřený jménem a příjmením studenta, oborovou kombinací, formou studia a datem vyhotovení + datem termínu SZZ. Seznam student odevzdává tajemnici komise před zahájením přípravy na SZZ.

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde.)