Prezenční studium

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

Okruhy se státním závěrečným zkouškám

a) zdravověda s didaktikou zdravovědy

b) sociální práce s didaktikou sociální práce

c) psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné zkoušky v oboru Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy (USZP SVOŠ) předložit Seznam reálně prostudované literatury, případně dalších zdrojů.

Pro každý ze tří SZZ okruhů: „PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA S DIDAKTIKOU PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY“, „SOCIÁLNÍ PRÁCE S DIDAKTIKOU SOCIÁLNÍ PRÁCE“ a „ZDRAVOVĚDA S DIDAKTIKOU ZDRAVOVĚDY“ vytvoří student samostatný seznam vložený do plastové složky s rychlovazačem s průhlednou čelní stranou, opatřenou titulním listem obsahujícím jméno a příjmení studenta, oborovou kombinaci, formou studia a datem vyhotovení + datem termínu SZZ. Vlastní seznam reálně prostudované literatury pro každý okruh SZZ bude číslovaný a vypracovaný v souladu s citační normou ISO 690.

Před zahájením přípravy na SZZ je student odevzdá tajemnici komise.

Studenti v rámci SZZ předloží i Portfolio ze Souvislé pedagogické praxe 1 a 2 včetně jedné vybrané „vzorové“ přípravy, případové studie a vývoje svých sebereflexí a autoevaluace svých pedagogických praxí v průběhu navazujícího magisterského studia.

Přijímací řízení – není, jedná se o dobíhající studijní obor.