Prezenční studium

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání – prezenční studium 

Okruhy ke státním  závěrečným zkouškám

b) Okruh disciplín ze sociální práce se zaměřením na vzdělávání

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné zkoušky v oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání (SZP) předložit Seznam reálně prostudované literatury, případně dalších zdrojů.

Pro každý ze dvou SZZ okruhů: „ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ“ a „SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ“ vytvoří student samostatný seznam vložený do plastové složky s rychlovazačem s průhlednou čelní stranou, opatřenou titulním listem obsahujícím jméno a příjmení studenta, oborovou kombinaci, formu studia a datum vyhotovení + datem termínu SZZ. Vlastní seznam reálně prostudované literatury pro každý okruh SZZ bude číslovaný a vypracovaný v souladu s citační normou ISO 690.

Před zahájením přípravy na SZZ je student odevzdá tajemnici komise.

Studenti v rámci SZZ předloží i Portfolio ze Souvislé odborné praxe 1, 2, 3 a 4, včetně vývoje svých sebereflexí odborných praxí v průběhu svého bakalářského studia.

Přijímací řízení – není, jedná se o dobíhající studijní obor.